ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ОБЛАЧНИ УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД /CALLFLOW/

 

Преди да започнете да използвате този уеб сайт или нашите услуги, моля, запознайте се и приемете настоящите Общи условия.

С ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОЯТО И ДА Е ЧАСТ НА УЕБ САЙТА ИЛИ УСЛУГИТЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ И ДА СТАНЕТЕ СТРАНА ПО НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ. Ако използвате Уеб сайта или Услугите от името на вашия работодател или друго юридическо лице, вие декларирате, че сте упълномощени да приемете настоящото споразумение от името на вашия работодател или това друго лице.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ,

ПРЕДЛАГАНИ ОТ

ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

в сила от дата: 06.12.2021, изменени на 08.02.2022 г.

 

1.        ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

 

1.1.         С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, наричано тук CALLFLOW, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131194611, със седалище и адрес на управление, гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, телефон: +359 2 874 00 80, електронна поща: sales@callflowlab.com, наричано по-долу за краткост CALLFLOW, с потребителите на Услуги, предоставяни от ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД.

1.2.        Настоящите Общи условия са задължителни за Клиентите, което се удостоверява с подписите им в Договора за предоставяне на услугите.

1.3.        Настоящите Общи условия представляват неразделна част от Договора за предоставяне на услуги от CALLFLOW на Клиента срещу заплащане. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на Уеб сайта на CALLFLOW. Страни по договора са CALLFLOW и Клиента. Клиентът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента или от името на Клиента представлява електронно волеизявление, че Клиентът е съгласен с настоящите Общи условия.

1.4.        Настоящите Общи условия уреждат използването на Услугите от Клиента. С подписването на Договора за предоставяне на Услугите на CALLFLOW Клиентът изрично се съгласява да бъде обвързан и да спазва условията, описани тук.

1.5.        Клиентът декларира и се съгласява, че приемането на настоящите Общи условия в писмена форма не се изисква и Клиентът се счита обвързан с Общите условия по силата на сключения между страните Договор за предоставяне на услуги между CALLFLOW и Клиента.

1.6.        Клиентът се счита за уведомен и се обвързва с настоящите Общи условия от датата на подписване на договора за предоставяне на услуги. За неуредените в договора случаи, се прилагат съответните разпоредби на настоящите Общи условия. Те са неразделна част от договора с Клиента и са задължителни за страните, освен ако не е уговорено изрично друго в договора.

 

 1. ДЕФИНИЦИИ

 

2.1.        CALLFLOW в настоящите Общи условия означава ПРАЙС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД, наричано тук CALLFLOW, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 131194611, със седалище и адрес на управление, гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 135, адрес за кореспонденция: София, 1784, ул. Магнаурска школа 11, ет. 3, офис 304, телефон: +359 2 874 00 80, електронна поща: sales@callflowlab.com.

2.2.       Договор означава Договорът за предоставяне на услугите на CALLFLOW, подписан между CALLFLOW и Клиента.

2.3.       Клиент на Услугите по смисъла на настоящите Общи условия означава юридическо лице, подписало Договор с CALLFLOW и използващо услугите, предоставяни от CALLFLOW.

2.4.       "CALLFLOW марки" означава имена, търговски марки, търговски наименования, лога и символи, които CALLFLOW използва за популяризиране и идентифициране на Уебсайта, Софтуера, Услугите и всички включени и производни продукти и услуги.

2.5.       "УСЛУГИ" означава ползването от Клиента на Софтуера на Доставчика и други услуги на CALLFLOW, описани в Договора.

2.6.       "Лиценз" означава Софтуерен лиценз за ползване на Софтуера, предоставен на Клиента от CALLFLOW съгласно Договора.

2.7.       "Страна" означава CALLFLOW или Клиента.

2.8.       "Страни" означава CALLFLOW и Клиента.

2.9.       "Срок" означава срокът, посочен в Договора.

2.10.     Модел на SaaS означава модел на предоставяне ползването на софтуер, при който софтуерът се предоставя за ползване срещу заплащане на абонаментна такса и се хоства от CALLFLOW. Софтуерът е достъпен от Клиента чрез уеб браузър.

2.11.       Софтуер означава компютърния софтуер, който е посочен в Договора, разработен е от CALLFLOW и е визуализиран в Уеб сайта.

2.12.      Уеб сайт означава уеб-базиран сайт https://www.callflowlab.com/.

2.13.      "Трети лица" означава други лица, организации и органи, освен CALLFLOW и Клиента.

2.14.     Общ регламент относно защитата на данните означава РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

 

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

3.1.        Клиентът избира параметрите на ползваните Услуги, които се определят по силата на сключения Договор. Клиентът има право на достъп и използване Услугите само до договорената степен. Клиентът е отговорен за използването на Услугите от страна на всяко лице, което осъществява достъп до Уеб сайта и Услуги с потребителското име и парола на Клиента.

3.2.       CALLFLOW има право да променя Общите условия. При промяна на Общите условия CALLFLOW ги публикува на Уеб сайта и ги изпраща на електронната поща на Клиента, с който има сключен договор за предоставяне на Услуги. В случай, че Клиентът не възрази в писмена форма срещу приемането на новите Общи условия в 7 (седем) дневен срок от получаването им на електронната поща, същите се считат за приети от него и го обвързват.

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА CALLFLOW

 

4.1.        CALLFLOW се задължава да конфигурира Софтуера за Услугата в срок, посочен в Договора с Клиента, след предоставяне на цялата необходима за конфигурацията информация от Клиента. CALLFLOW не носи отговорност при забава на изпълнението по Договора, ако тя е вследствие на забава от страна на Клиента или трета страна при предоставяне на достъп, съдействие или необходима на CALLFLOW информация. Всички срокове за изпълнение, договорени в Договора или приложенията към него се спират и CALLFLOW не се счита в забава до момента, в който Клиентът предостави на CALLFLOW цялата необходима информация, материали, достъп и съдействие за изпълнение на задълженията му по Договора.

4.2.       CALLFLOW има право да получи своевременно възнаграждение за предоставяните от него услуги, уговорено в Договора.

4.3.       CALLFLOW има право да ограничи или прекрати временно и постоянно ползването на Услугите, при всеки един от следните случаи, които се считат за нарушение на Договора и Общите условия:

1.       ако установи, че Клиентът ги използва недобросъвестно, в нарушение на действащите на територията на Република България и Европейския съюз закони или други разпоредби на Договора и/или Общите условия;

2.     при неизпълнение на условията по Договора от страна на Клиента;

3.     при действия от страна на Клиента, вредящи на интересите на CALLFLOW и/или тези на друг Клиент;

4.     при действия, пречещи за нормалната употреба на Услугите и/или свързани с тях измами и/или злоупотреби;

5.     при нарушаване на закона и/или правата на трети лица от страна на Клиента или на лица, на които Клиентът е предоставил достъп до Услугите.

4.4.      CALLFLOW има право да извършва промени и/или актуализации на Софтуера и Услугите (като инфраструктура, сигурност, технически конфигурации, приложения и други) по време на Срока на Договора с Клиента, както и в поддържаната и развивана от него CLOUD инфраструктура.

4.5.       С оглед повишаване качеството на Услугата, извършване на профилактика, отстраняване на повреди и други свързани с това дейности, CALLFLOW има право временно да ограничи или преустанови предоставянето на Услугите, като не дължи обезщетение за времето през което Клиентът не използва Услугите.

4.6.       CALLFLOW ще уведомява Клиентът относно предстоящи профилактики и ремонти на локалната си мрежа или друго оборудване, свързано с предоставяне на Услугите. В посочените случаи CALLFLOW e задължен своевременно да възстанови предоставянето на Услугите след отпадане на обстоятелството, което е причина за преустановяването.

4.7.       В случаите, когато не се предвижда нарушаване качеството на Услугата, CALLFLOW уведомява за планирани профилактики най-малко 24 (двадесет и четири) часа преди началото на профилактиката.

4.8.       В случаите, когато е възможно нарушаване качеството на Услугата, CALLFLOW уведомява за планирани профилактики най-малко 3 (три) дни преди началото на профилактиката.

4.9.       CALLFLOW създава потребител, парола и код за достъп до потребителски панел на Клиента. Клиентът има възможност да променя предоставените парола и код за достъп.

4.10.     CALLFLOW предоставя техническа поддръжка съгласно условията за предоставяне на техническа поддръжка, описани по-долу.

4.11.      CALLFLOW предоставя обучение на служители на Клиента, ако такова е заявено и спрямо условията, посочени в Договора.

4.12.     В случай на постъпване на оплакване от трето лице за използване на Услугата в нарушение на законови разпоредби от страна на Клиента или всяко лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Услугите, правилата на морала или разпоредбите на сключения Договор и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на CALLFLOW, страните се съгласяват и Клиентът потвърждава, че CALLFLOW има право временно да ограничи предоставянето на Услугата или достъпа до информацията на Клиента до изясняване на случая, без да дължи уведомление или обезщетение на Клиента.

4.13.     CALLFLOW има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да преустанови правото за използване на Услугата, гаранциите и техническата поддръжка и/или да прекрати едностранно Договора, в случай че установи, че предоставяната Услуга се използва в нарушение на условията на Договора, Общите условия, приложимото законодателство, общоприетите нравствени и етични норми. В тези случаи на прекратяване на Договора CALLFLOW не дължи връщане на полученото възнаграждение /изцяло или частично/.

4.14.     CALLFLOW не носи отговорност в случай на невъзможност да предоставя свързаност или функциониране на техническото оборудване през определен период от време поради непреодолима сила, случайни събития, достъп до интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

4.15.     CALLFLOW не носи отговорност за вреди, които Клиентът или лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Услугите, са причинили на трети лица, включително във връзка с ползването на Услугите, и Клиентът се задължава да обезщети CALLFLOW в пълен размер за обезщетения платени от CALLFLOW на трети лица, за вреди, причинени от Клиента, включително вреди, произтичащи от ползването на Услугите от Клиента или всяко лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Услугите.

4.16.     CALLFLOW не носи отговорност в случаи на предоставяне на достъп до информация на трети лица, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, ако са настъпили вследствие на достъп, предоставен от Клиента на трето лице до профила на Клиента или до Услугите, включително при споделяне с трети лица на потребителски имена и/или пароли за достъп до профила на Клиента.

4.17.     CALLFLOW не носи отговорност в случай на предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни или параметри на Услугата, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиентът.

4.18.     CALLFLOW се задължава да не предоставя на трети лица данни и информация на Клиента, които се съхраняват на устройства на CALLFLOW при работа с облачните услуги, предоставяни от CALLFLOW.

4.19.     При използване на облачните услуги на CALLFLOW, връзката между Клиента и CALLFLOW е криптирана посредством TLS/SSL протоколи.

4.20.    CALLFLOW не носи отговорност при забава на изпълнението на задълженията и ангажиментите си, ако тя е вследствие на забава от страна на Клиента или трета страна.

4.21.     Работата, която не е изрично включена в Услугите и отговорностите на CALLFLOW в Договора или в тези Общи условия, включително професионални консултации, ще бъде допълнително договорена между Клиента и CALLFLOW и подлежи на допълнително заплащане от Клиента.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

 

Техническата поддръжка, предоставяна от CALLFLOW на Клиента, се извършва при следните условия:

 

ПРИЕМАНЕ НА ЗАЯВКИ ОТ CALLFLOW ЗА ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ:

 

5.1.        При проблеми тип Критичен заявки се приемат 24/7 на телефон +359 (87) 5 344 255. При проблеми тип Нисък, Среден и Висок заявки се приемат в работни дни от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа (не се включват официални празници) на имейл: support@callflowlab.com и телефон: +359 (87) 5 344 255.

5.2.       При получаване на заявка за проблем Отделът за обслужване на клиенти на CALLFLOW записва следната информация:

1.       Точно време за получаване на заявката;

2.     Име на представителя на клиента;

3.     Естество на проблема.

 

СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМ:

 

 

Критичен

Висок

Среден

Нисък

Време за реакция

1 час

8 часа

3 дни

5 дни

Време за възстановяване на работа на системата (временно решение)

8 часа

3 дни

7 дни

16 дни

Финално решение

7 дни

14 дни

21 дни

40 дни

 

5.3.       Всички типове проблеми се регистрират от Callflow Help Desk и първо ниво технически поддръжка.

5.4.       Всички проблеми от тип Критичен се заявят по телефон, като задължително след това се изпраща имейл с подробно описание на проблема. Отчитането на времето за отстраняване на проблем се активира след пълно запознаване с проблема от Callflow Help Desk.

5.5.       Проблеми тип Висок, Среден и Нисък се ескалират от Callflow Help Desk към второ и трето ниво техническа поддръжка само в работни дни от понеделник до петък от 9:00 до 18:00 часа, без официални празници. Всички проблеми от тип Висок, Среден и Нисък се подават по имейл.

5.6.       Извън работното време часовете за възстановяване на услугата не се отчитат във времето за реакция (с изключение на проблеми тип Критичен), време за временно и финално решение. Времето за реакция се отчита от момента на постъпване на пълно и точно описание на проблема от страна на Клиента в писмен вид на имейл адрес: support@callflowlab.com.

5.7.       Телефонни обаждания и имейли могат да се инициират само от оторизирани лица, предварително описани в Договора.

5.8.       Всички технически проблеми трябва да минават през следния процес:

1.     Възникнал технически проблем или логическо несъответствие;

2.    Ескалация към ръководител на проекта от страна на Клиента за верификация на функционалности;

3.    Ескалация към технически отдел поддържащ инфраструктура и сървъри на Клиента, включително ескалация към телеком оператор, предоставящ услуги на Клиента;

4.    Ескалация към технически отдел, поддържащ CRM на Клиента;

5.    Технически отдел на Клиента ескалира към Callflow Help Desk, имейл: support@callflowlab.com и телефон: +359 (87) 5 344 255.

5.9.       Приоритет на проблемите:

 

Нива на приоритет

Описание на класификацията

Критичен

Критична оперативна ситуация, която причинява сериозни и постоянни ограничения на услугата, които не могат да бъдат отстранени от персонала на Клиента и които водят до общо/пълно прекъсване на услугата.

Висок

Ситуация с висок приоритет, която причинява сериозни и временно недопустими ограничения за услугите, които не могат да бъдат отстранени от персонала на Клиента, като например:

      Частично прекъсване на услугата или под-услугата със значителни ограничения за крайните потребители (например време за реакция и т.н.)

      Значителни ограничения за управлението на услугата

      Невъзстановима загуба на записи или информация за достъп

      Основна повреда на данните.

      Съобщения за уязвимост от трета страна.

Среден

Ситуации със среден приоритет са такива, които могат да доведат до извънредни ситуации или нарушения, които изискват намесата на Доставчика. Примери за ситуации със среден приоритет са:

      Загуба на трафик или статистическа информация

      Загуба на резервираност

      Нарушение, причинено от Доставчика и / или от Услугите на Доставчика и засягащо съществено услугата за управление на мрежата

      Голямо рестартиране / с презареждане на услугата

      Няколко малки рестартирания в рамките на 1 час на услугата

      Основни алармени неизправности

      Повреда на данни

Нисък

Проблеми с нисък приоритет са тези, които имат незначителен ефект върху функционалността на Услугата. Примери за ситуации с нисък приоритет са:

      Незначителни смущения, които не засягат трафика и не причиняват загуба на услуга.

      Минимална повреда на данни (не предизвикващи незабавни проблеми).

 

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

6.1.        Клиентът има право да използва Услугите съгласно сключения Договор, като има право да управлява Услугата единствено чрез предоставения от CALLFLOW потребителски панел и легитимирайки се с предоставеното му име, парола и код.

6.2.       Клиентът има право на отдалечен достъп единствено до обособеното за него пространство на сървъра на CALLFLOW.

6.3.       Клиентът има право да достъпва уеб-интерфейс за дистанционно използване на Услугата от място извън територията на Република България само с предварителното разрешение на CALLFLOW.

6.4.       Клиентът се задължава да заплаща цената за Услугата, съгласно условията и сроковете, посочени в Договора.

6.5.       Клиентът има право да използва Услугата само при заплащане на всички дължими суми, спазване на Договора и настоящите Общи условия и ползвайки Услугите добросъвестно по предназначение и съгласно приетото в обичайната практика потребление. Всяко ползване на Услуга в противоречие с изискванията на тези Общи условия се счита за неизпълнение на Общите условия.

6.6.       При използването на Услугата Клиентът не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването й от другите потребители.

6.7.       Клиентът няма право да използва Услугата за създаване на Интернет игри.

6.8.       Когато Услугата включва телефонни услуги, Клиентът се съгласява да не използва Услугата за генериране за нежелани телефонни повиквания. Нарушаването на това изискване е основание за временно преустановяване на предоставяната Услугата, за което CALLFLOW уведомява Клиента. При повторно действие CALLFLOW има право да прекрати едностранно предоставянето на Услугата без предупреждение и без да дължи обезщетение.

6.9.       Клиентът няма право да използва Услугата:

1.     за публикуване, разпространяване или предоставяне по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които, противоречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящия договор, Интернет етиката или добрите нрави и които нарушават законните права на трети лица;

2.    за публикуване, разпространение или предоставяне на софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти;

3.    за публикуване или трансфер на порнографски и нелегални материали;

4.   за публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.;

5.    за злоумишлени телефонни повиквания.

6.10.     Клиентът няма право да прехвърля правата и задълженията си по Договора на трети лица без предварително писмено съгласие на CALLFLOW.

6.11.      Клиентът трябва внимателно да пази всички данни за достъп, пароли и кодове и да ги пази от трети (неоторизирани) страни. Всяко действие от акаунт на Клиента се счита за действие на Клиента.

6.12.     Клиентът трябва да информира CALLFLOW без забавяне, ако подозира, че данните за достъп липсват или са компрометирани. Всички данни за достъп, пароли и кодове ще бъдат изпратени на Клиента по електронен път на последния имейл адрес, посочен от Клиента. Клиентът е отговорен пред CALLFLOW за всички щети, произхождащи от злоупотреби и действия чрез неговите акаунти.

6.13.     Клиентът е отговорен за всички действия, направени с неговия aкаунт, независимо дали са направени от него, негови служители или трети страни (включително негови агенти или подизпълнители). CALLFLOW не носи отговорност за действия, направени с акаунта на Клиента. Клиентът се задължава да използва услугите само съгласно Договора и ще се въздържа от злоупотреби с тях.

6.14.     Клиентът се задължава да уведоми незабавно CALLFLOW в случай на неоторизирано използване на неговия профил или друг пробив в сигурността. Клиентът носи отговорност за всички действия, извършени от неговия профил (вкл. чрез неговото потребителско име и парола).

6.15.     Клиентът се задължава да осигури всички необходими технически средства за достъп и работа с предоставения му Софтуер, както и тяхното управление.

6.16.     Конфигурацията и поддръжката на локалната мрежа на Клиента е негово собствено задължение и по никакъв начин не ангажира CALLFLOW.

6.17.     Когато Услугата включва телефонна линия, Клиентът е задължен да конфигурира крайното устройство от своя страна, така че гласовия трафик по наетата линия между Клиентът и CALLFLOW да е с най-висок приоритет пред целия останал трафик.

6.18.     Клиентът декларира, че е запознат и е съгласен с това, че Услугите не са устойчиви на грешки и не е гарантирано, че ще работят без грешки и/или непрекъснато, за което CALLFLOW не носи отговорност. Услугите се  разпространяват и предоставят за ползване във вид, създаден и предоставен от CALLFLOW (as is), като CALLFLOW не гарантира, че Услугата отговаря на всички нужди и изисквания на Клиента. Клиентът е проверил и се е уверил, че различните функционални възможности на Услугата отговарят на неговите нужди и изисквания, което удостоверява и потвърждава с подписване на Договора. CALLFLOW не гарантира, че Клиентът ще постигне определени цели и резултати чрез Софтуера.

6.19.     Клиентът разбира и се съгласява, че намерението на CALLFLOW е да предостави Софтуер, който е съвместим с текущите версии на операционни системи и браузъри, на които работи Софтуерът, както е посочено в тези Общи условия, на Уеб сайта и/или допълнително посочени от CALLFLOW. Въпреки това CALLFLOW изключва всякакви гаранции, че Софтуерът е съвместим с всяка операционна система, компютърна платформа или браузър, които Клиентът може да избере да използва, с изключение на тези, изрично препоръчани от CALLFLOW. CALLFLOW също така не дава гаранция, че Софтуерът, включително всяка бъдеща модификация, актуализация, подобрение или нова версия на Софтуера, ще бъде съвместим с новите версии на операционна система, компютърни платформи и браузъри.

6.20.    Клиентът разбира, че Софтуерът не може и няма да бъде използван в случай, че (а) Софтуерът не е правилно използван или конфигуриран поради някакво действие, неизпълнение или ограничение, причинено от Клиента, неговите служители или трети страни; (б) Софтуерът е бил незаконно използван от Клиента, или хардуерът, до който е осъществен достъпът до Софтуера, е неизползваем поради повреда на електрическата система, липса на интернет връзка или друго обстоятелство, което не е под контрола на CALLFLOW; или (в) всяко друго лице освен оторизиран представител на CALLFLOW променя Софтуера.

6.21.     Всякакви действия за промяна и поддръжка на Софтуера могат да се извършват само от CALLFLOW.

6.22.    Промените в Услугата се извършват от CALLFLOW, като се поддържа версия-модификация.

6.23.    Работата, която не е изрично включена в услугите и отговорностите на CALLFLOW, описани в Споразумението или в тези Условия за ползване, включително професионални консултации, ще бъдат допълнително договорени между Клиента и CALLFLOW и подлежат на допълнително заплащане от Клиента.

6.24.    По време на използването на Софтуера Клиентът се задължава да:

1.       Осигурява лице за контакт със софтуерни знания, необходими за ефективната комуникация с CALLFLOW;

2.     Осигурявана CALLFLOW всяка друга помощ и съдействие, разумно необходими за успешното конфигуриране и поддръжка на Софтуера, както и достъп и съдействие, необходими за успешното отстраняване на грешки и проблеми, които засягат използването на Софтуера от Клиента. По отношение на проблеми, неизправности и грешки на Софтуера, които засягат ползването на Софтуера от страна на Клиента, в случай че CALLFLOW не получи необходимата разумна помощ, информация, достъп и съдействие от Клиента или ако Клиентът, без разрешение от CALLFLOW, се е опитал да поправи проблеми, които не се отнасят до данните на Клиента, използвани във връзка със Софтуера, CALLFLOW не дължи и няма да може да предостави на Клиента поддръжка на Софтуера и няма да дължи каквито и да е обезщетения, действия или компенсации на Клиента в това отношение;

3.     Предоставя пълна и точна информация на CALLFLOW относно проблеми с използването на Софтуера;

4.     CALLFLOW не носи отговорност за настройка или поддръжка на Софтуера, които не отговарят на изискванията на Клиента, ако Клиентът не успее да предостави гореспоменатата помощ и съдействие.

5.     Задълженията и услугите за техническа поддръжка на CALLFLOW са единствено в полза на Клиента и могат да бъдат изисквани само от Клиента.

6.25.    Клиентът е отговорен за съдържанието, въведено при използване на Софтуера, както и за извършените чрез него дейности. Клиентът се задължава да не използва Софтуера или Уеб сайта по начин, който би нарушил закона или правата на трети лица. Клиентът се задължава да се съобразява с всички приложими закони и разпоредби за използването на Софтуера и да обезщетява CALLFLOW за всякакви вреди, произтичащи от незаконни практики, които се изпълняват във връзка със или в рамките на Софтуера от всеки служител или представител на Клиента.

6.26.    Клиентът се задължава да се въздържа от използване или от претенции за каквито и да било права върху регистрирана или нерегистрирана търговска марка или търговско наименование на CALLFLOW.

6.27.    Клиентът се задължава:

1.       Да не попълва, сваля, съхранява, разпространява, използва, предава или предоставя връзки към информация, данни, текст, файлове, софтуер, снимки, видео или аудио материали, съобщения, както и други материали и съдържание:

A.     които противоречат на закона или нарушават правата и свободите на човека, съгласно приложимите български и международни актове, правото на ЕС, правото на страната, от която се намира Клиентът или страната, от която той предлага стоки / услуги;

B.     които пропагандират дискриминация, расистка или друга антидемократична идеология;

C.     които увреждат репутацията на другите и призовават за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление, за насилие или подбуждане към расова, национална, етническа или религиозна омраза;

D.    нарушават материални или морални права на трети лица, включително авторски права и сродните им права;

E.     които съдържат порнография, сексуално насилие, както и връзки към уебсайтове с такова съдържание;

F.     които съдържат компютърни вируси или друг злонамерен код или софтуер;

G.    заблуждаващи и неверни сайтове за измамни цели и незаконно придобиване на информация.

2.     Да спазва приложимото международно право, правото на ЕС и правото на страната, от която е Клиентът или страната, от която предлага стоките / услугите си, тези Условия за ползване, инструкциите на Уеб сайта и всякакви допълнителни инструкции от CALLFLOW и добрите нрави;

3.     Да не се намесва в правилното функциониране на Софтуера и на Уеб сайта, включително, но не само, да не пречи на достъпа на трети страни, да не извършва неразрешен достъп, да не нарушава или възпрепятства достъпа на други потребители и др.;

4.     Да не използва Софтуера за каквато и да е дейност, без да е получил разрешение за тази дейност.

5.     Да уведоми незабавно CALLFLOW за всеки известен случай на извършено или установено нарушение при използване на Софтуера, включително от служители на Клиента или трети лица;

6.     Да осигурява за своя сметка необходимата компютърна техника, операционни системи, софтуер и интернет достъп за ползване на Софтуера.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА УЕБ БАЗИРАНА ТЕЛЕФОННА ЦЕНТРАЛА

 

7.1.        Когато е предвидено в Договора, CALLFLOW предоставя на Клиента Услугата Уеб базирана телефонна централа, която включва следното, ако друго не е уговорено в Договора или приложенията към Договора:

 

1)      отдалечен УЕБ достъп до специализиран софтуер, собственост на Доставчика, наречен уеб базирана телефонна централа, който дава възможност за приемане на входящи телефонни повиквания, генериране на статистики;

2)     предоставяне на ресурси на сървър на CALLFLOW за функциониране на Услугата;

3)     предоставяне на достъп до потребителски панел за работа и конфигурация на Услугата.

7.2.       Срокът на Договора започва да тече от датата на въвеждане в експлоатация на Услугата, чрез подписване на Протокол от двете страни.

7.3.       CALLFLOW предоставя, а Клиентът използва Услугата, съгласно параметрите на съответния избран от Клиента абонаментен план, описани в договора и приложенията към Договора.

7.4.       За да използва Услугата, Клиентът следва да предостави собствен/и номер/а и телекомуникационна свързаност или да използва предоставен/и от CALLFLOW номер/а за приемане на обаждания наречени Потребителски номер и съществуваща телекомуникационна свързаност на CALLFLOW.

7.5.       Клиентът следва да предостави списък с негови фирмени номера, към които да се извърши пренасочване от Потребителски номер/а към фирмените номера.

7.6.       Услугата предоставя пренасочване на обаждания от Потребителски номер/а към фирмени номера.

7.7.       CALLFLOW се задължава да конфигурира софтуера за Услугата в срок, посочен в Договора, но във всички случаи не по-рано от 10 работни дни след предоставяне на цялата необходима за конфигурацията информация от Клиента. CALLFLOW не носи отговорност при забава на изпълнението на ангажиментите си, ако тя е вследствие на забава от страна на клиента или трета страна.

7.8.       Клиентът има право да използва Услугата само добросъвестно и по предназначение, а именно за обслужване на входящи обаждания към Потребителски номер/а на Клиента и извършване на изходящи разговори.

7.9.       Клиентът е задължен да конфигурира крайното устройство от своя страна, така че гласовия трафик по наетата линия между Клиента и CALLFLOW да е с най-висок приоритет пред всичкия останал трафик.

 

 1. ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЮТРИ ИЛИ ЛАПТОПИ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

 

При ползване на Услугите, Клиентът следва да изпълни следните минимални изисквания за съответните Услуги, които ползва, като при неосигуряването им от страна на Клиента CALLFLOW не носи отговорност за неизпълнение на Услугите:

 

МИНИМАЛНИ ХАРДУЕРНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОМПЮТРИ ИЛИ ЛАПТОПИ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

 

1.       Процесор: Intel Core i3-4570 (без U) CPU 3.2GHz

2.     Памет: 8GB RAM

3.     Твърд диск: 128GB или по-голям HDD или SSD (SSD е предпочитан заради по-добра продуктивност/ работоспособност)

4.     Инсталиран Windows минимум версия 10 или Linux

5.     Последна версия на браузър Chrome или Microsoft Edge

6.     Професионални USB слушалки с микрофон (за едно или две уши)

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНТЕРНЕТ И IP АДРЕС:

1.       Гарантиран (непрекъсващ) интернет

2.     Статичен IP адрес

3.     80Kbit (Kbps) / едновременна линия през IP телефон (signaling + voice traffic)

4.     145Kbit (Kbps) = 80 (signaling + voice traffic) + 65 (web interface traffic) / едновременна линия през уеб телефон

 

 1. ПАРАМЕТРИ НА НАЕТА ЛИНИЯ И ТЕЛЕФОНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

 

Когато Клиентът ползва Услуги, при които се изисква наета линия, са валидни следните условия, без осигуряването на които от страна на Клиента, CALLFLOW не носи отговорност за неизпълнение на Услугите:

 

9.1.        Наетата линия и телефония за предоставяне на Услугата се осигурява от и за сметка на Клиента.

9.2.       Услугата се базира на сигнален протокол SIP (Session Initiation Protocol) RFC 3261 RFC 2543. CALLFLOW изпраща към абоната сигнално само SIP съобщения. Сигнални съобщения, изпращани от Клиента, базирани на протоколи различни от SIP, няма да бъдат обслужвани.

9.3.       Клиентът се задължава да конфигурира в кодек листата на своята учрежденска централа само гласов кодек G.711a (за входящи и изходящи разговори). Packetization периода за кодек G711а е 20 милисекунди. В случай, че това не е изпълнено, CALLFLOW не гарантира успешното провеждане на разговори и тяхното качество.

9.4.       Централа на Клиента във входяща посока следва да поддържа SIP 183 Ringing with SDP сигнално съобщение.

9.5.       При извършване на изходящи повиквания от Клиент на абоната, пълният набран номер да се указва в първоначалното Invite сигнално SIP съобщение.

9.6.       Локалните разговори на Клиента се обслужват от клиентският SIP IP PBX.

9.7.       Не се обслужват изходящи повиквания, реализирани с избиране по IP адрес.

9.8.       CALLFLOW приема SIP сигнални съобщения на UDP порт 5060.

9.9.       UDP портовете за RTP пакетите е необходимо да са на порт по-голям от 1024.

9.10.     Портове за достъп до уеб интерфейси UDP/TCP порт 443.

9.11.      Изисквания за наета линия между CALLFLOW и Клиента:

o   Минимален капацитет 100 Mbit

o   Максимални двупосочни закъснения 20ms

o   Оторизация на повиквания:

-        IP адрес

-        А номер (повикващ номер).

 

 1. ОТГОВОРНОСТ

 

10.1.      CALLFLOW носи отговорност само за виновно поведение или груба небрежност, носи отговорност за непредпазливост. Не носи отговорност за пропуснати печалби, нереализирани спестявания, изгубени лихви, непреки загуби, неимуществени щети или за щети, произтичащи от искове на трети страни, или за изгубени или променени данни. CALLFLOW не поема задължение за съдържанието на прехвърляни данни. Клиентът носи отговорност за съдържанието на частни и бизнес страници, които е включил, съхранените данни, изпратените имейли и данните, пуснати в обръщение, и следователно действа като администратор на лични данни в рамките на значението на българския Закон за защита на личните данни по отношение на обработката на лични данни.

10.2.     Ако Услугите бъдат спрени изцяло или частично, поради нарушение на тези Общи условия от страна на Клиента или на лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Услугите, CALLFLOW не носи отговорност. CALLFLOW си запазва правото да забранява прехвърлянето на данни или услуги, ако противоречат на закона, международни конвенции или общото благоприличие, въпреки това няма задължение да прави това. Клиентът носи отговорност за искове, произтичащи от използването на услугите на CALLFLOW от страна на Клиента или от трети страни, на които е предоставил достъп до Услугите.

10.3.     CALLFLOW не носи отговорност и не дава гаранция, че софтуерът, който доставя, изпълнява изисквания на Клиента, работи в съответствие с другите програми на Клиента или че всички дефекти на Софтуера могат да бъдат отстранени.

10.4.     При настройването на защитни системи или решения за сигурност (например антивирусни продукти), CALLFLOW ще се съобрази със състоянието на техниката, но не гарантира нейната абсолютна сигурност и не поема никаква отговорност в това отношение. По същия начин, CALLFLOW не носи отговорност за всякакви вреди, произхождащи от заобикаляне или изключване на внедрените при Клиента защитни системи или решения за сигурност.

10.5.     Във всеки случай размерът на вредите за всяка от Страните се ограничава до общия размер на таксите, платени за абонаментни такси за текущата година. CALLFLOW не носи отговорност за каквито и да било вреди, резултат от действия или бездействия на трети лица, които не са под контрола на CALLFLOW.

10.6.     За избягване на всякакво съмнение страните се съгласяват, че CALLFLOW не носи отговорност за:

1.       Унищожаване или загуба на данни, притежавани от Клиента, по причини извън контрола на CALLFLOW;

2.     Невъзможност на Клиента да използва Услугите, поради причини извън контрола на CALLFLOW;

3.     Искове, предявени от трети лица срещу Клиента във връзка с използването на Услугите;

4.     Загуба на данни, вреди или пропуснати ползи, дължащи се на ненавременно плащане или неизпълнение на договорни задължения от страна на Клиента;

5.     Ако Клиентът не може да получи достъп до Услугите, поради проблеми извън контрола на CALLFLOW (хардуерен проблем, софтуерен проблем, проблем с интернет свързаност и др.).

10.7.     CALLFLOW не носи отговорност и не е длъжен да следи информацията, която Клиентът съхранява, или да проверява, дали тя е в съответствие с действащото законодателство, нарушава правата на трети лица или разпоредбите на тези Общи условия.

10.8.     CALLFLOW не носи отговорност за съхраняваната, разпространявана, използвана, предавана информация, данни, текст, файлове, софтуер, фотоматериали, видеоматериали, аудио материали, съобщения, линкове, препратки и други материали и съдържание, съхранявани от Клиент или някой от неговите служители, както и за дейността на Клиента или някой от неговите служители, извършвани със Услугата.

10.9.     CALLFLOW не носи отговорност за каквито и да било вреди или пропуснати ползи от страна на Клиента вследствие на прекратяване, спиране, изменение или ограничаване на Услугите, както и за отстраняване на материали или съдържание в случаи, когато Клиентът не е изпълнил задълженията си.

10.10.      CALLFLOW не носи отговорност за непредоставяне на Услуги в случай на неплащане на суми, дължими от Клиента, в случай на неспазване на указанията и технологичните изисквания за използване на Софтуера, в случай на неправилно боравене с Услугите, както и в резултат на тестове, извършени от CALLFLOW за проверка на Софтуера и Услугите, връзките, мрежите и др., както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на Софтуера и Услугите.

10.11.       Клиентът е длъжен да защитава и обезщетява CALLFLOW от и срещу всякакви претенции, искове, задължения, загуби, глоби, имуществени санкции, вреди и разходи, произтичащи от: (а) действия или бездействия на Клиента или неговите служители или трети лица от името на Клиента във връзка със Договора; (б) всяко твърдение, че Софтуерът нарушава авторски права, търговски марки или други права на собственост на трета страна до степента, в която такова нарушение произтича от промени в Софтуера от страна на Клиента или трета страна, на която Клиентът е дал достъп до Софтуера.

 

 1. АВТОРСКИ ПРАВА

 

11.1.        Независимо от предоставянето на Услугата, CALLFLOW запазва всичките си права, върху софтуерните продукти, разработени от него. Всички права на интелектуална собственост върху софтуера на предоставяната Услуга са обект на закрила по Закона за авторските и сродните му права, а нерегламентираното им ползване от страна на Клиента представлява закононарушение и води гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

11.2.       Изключителен собственик на Софтуера и на правото за предлагане и правото за използване на Софтуера и Услугата e CALLFLOW.

11.3.       CALLFLOW притежава Софтуера, функционалността, моделите на работа и всички права на интелектуална собственост, които са включени в него.

11.4.      CALLFLOW запазва всички права за използване на Софтуера и може да предоставя тези права на трети лица по собствена воля и по своя преценка без ограничение.

11.5.       Клиентът признава и се съгласява, че CALLFLOW притежава право за използване и подлицензиране на всички съществуващи и бъдещи инструменти, процедури, подпрограми и друг софтуер, данни, материали и технологии, които CALLFLOW е включил или може да включи в Софтуера.

11.6.      CALLFLOW притежава всички права за интелектуална собственост на Уеб сайта, неговия домейн, неговото съдържание, изходния код и всички други елементи.

11.7.      Потребителското съдържание, данните, които Клиентът въвежда или използва във връзка със Софтуера, са собственост на Клиента.

11.8.      За Срока на Договора CALLFLOW предоставя на Клиента неизключително непрехвърлимо право да използва Софтуера за собствени вътрешни бизнес цели въз основа на модел на SaaS за предоставяне ползването на Софтуера.

11.9.      Клиентът има право да използва Софтуера, докато Клиентът заплаща абонаментни такси или до прекратяването на Услугата от CALLFLOW, съгласно тези Общи условия.

11.10.       Софтуерът се предоставя за ползване, а не се продава на Клиента. Клиентът се съгласява, че CALLFLOW запазва пълното право, право на собственост и и други права върху Софтуера и всички свързани с него права на интелектуална собственост (включително, без ограничение, всички авторски права), свързани с който и да е елемент от Софтуера. Никакво право на собственост върху Софтуера или каквито и да било права на собственост, свързани със Софтуера, не се прехвърлят по силата на Споразумението или тези Условия за ползване.

11.11.         Клиентът няма право:

1.       Да използва Софтуера по какъвто и да е друг начин, освен изрично посочен в Договора и настоящите Общи условия;

2.     Да копира и инсталира Софтуера в собствената му компютърна мрежа или на друг хардуер;

3.     Да продава, препродава или лицензира Софтуера или части от него, освен ако не е уговорено друго между страните в писмена форма;

4.     Да копира и качва софтуера, предоставен за ползване във връзка с осъществяването на Услугата на други сървъри или места с цел по-нататъшното му възпроизвеждане или разпространение.

5.     Да възпроизвежда, разпространява, предава или публикува функционалността на Софтуера, специфичната информация, моделите на процесите и друга ценна информация, във всякаква форма или формат или начин, включително чрез публикуване в интернет;

6.     Да разкрива на трети лица или да използва по какъвто и да е друг начин, освен посочените тук Софтуера, неговите части, компоненти и принципи на функционалност;

7.     Да възпроизвежда, копира и включва информация / изходен код от Софтуера в други софтуерни продукти или софтуер;

8.     Да предлага Софтуера като част от продукт или услуга за търговска употреба или цел, със или без възнаграждение, освен ако не е уговорено друго между страните в писмена форма;

9.     Да изисква доставка, инсталиране или използване на Софтуера в помещенията на Клиента.

11.12.           Лицензът е неизключителен и CALLFLOW запазва правото да предоставя Услугата и/или свързания с нея софтуер на трети лица без ограничение.

11.13.           Клиентът няма право да копира и/или разпространява софтуера, предоставен за ползване във връзка с Услугата или неговия програмен код с каквато и да е цел, включително използването му за създаване и разпространение на програма, еднаква или отличаваща се от Софтуера. Клиентът няма право да предоставя на трети лица паролите за достъп до Услугата.

11.14.           Клиентът няма право да предава на разстояние програмния код, да съхранява програмния код в паметта на компютър, да го превежда, преработва и да внася други изменения в него. Клиентът няма право да изследва, декомпилира или деасемблира програмите и другите компоненти на Услугата.

11.15.           Копирането и използването на програмния код, структурата на базата данни, документацията или част от нея е забранено. Продажба, дистрибуция, отдаване под наем или прехвърляне правата на Услугата по друг начин са забранени.

11.16.           Клиентът няма право да дава правата за използване, както и каквито и да било други права върху Софтуера или Услугата на трети лица, освен с предварително съгласие на CALLFLOW.

11.17.           Предоставяните Услуги по никакъв начин не прехвърлят и не позволяват упражняването от страна на Клиента или от трети лица на каквито и да е права на интелектуална собственост върху софтуерните продукти и техните елементи предмет на Услугата, освен правото на ползване за Срока на Договора при условията на Договора и Общите условия.

11.18.           За всеки случай на използване, който не е изрично предоставен на Клиента, Клиентът дължи на CALLFLOW обезщетение за всички вреди и пропуснати ползи, независимо от каквито и да е ограничения на отговорността, определени в Договора или тези Общи условия.

11.19.           Когато Клиентът предоставя Софтуера на своите служители, Клиентът се задължава да гарантира, че неговите служители и трети страни спазват правилата на Софтуера.

11.20.          Клиентът няма право да разрешава на други лица да изтеглят, декомпилират, реконструират или по друг начин правят опит за извличане на изходния код на Софтуера, за премахване, скриване или промяна на авторски права, търговски марки или други права на собственост, както и съобщения, показани на Уебсайта или в Софтуера.

11.21.           Клиентът ще положи всички усилия, за да информира CALLFLOW своевременно, ако Клиентът узнае за неоторизирано копиране на Софтуера от неговите служители или трето лице, което им предоставя достъп до Софтуера и ще сътрудничи с CALLFLOW. Когато Клиентът предоставя Софтуера на своите служители, Клиентът се задължава да гарантира, че неговите служители и трети страни спазват правилата на Софтуера.

11.22.          Клиентът ще информира CALLFLOW своевременно, ако Клиентът узнае за неоторизирано копиране на Софтуера от неговите служители или трето лице, което им предоставя достъп до Софтуера и ще сътрудничи с CALLFLOW за разрешаване на въпроса.

11.23.          Цялото съдържание на Уеб сайта, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео, статии, програмни кодове са обект на авторски права. Те принадлежат на CALLFLOW. Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначална или обработена форма или използва по какъвто и да е друг начин текстове, изображения или други елементи, съдържащи се в Уебсайта. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промяна на програмния код на платформата се счита за нарушение на тези Общи условия и на правата на CALLFLOW. Клиентът осигурява съгласието на своите служители да спазват авторските права и други права на интелектуална собственост на CALLFLOW.

11.24.          CALLFLOW си запазва правата върху Софтуера и Уебсайта, включително правата за пускане на пазара, лицензиране, създаване, възпроизвеждане, използване, разпространение и по друг начин работа със Софтуера и Уебсайта.

11.25.          CALLFLOW запазва правото на собственост и притежаването както на Софтуера, така и на всички свързани с него авторски и други права, търговски марки, търговска тайна и други права на интелектуална собственост и права на собственост и не прехвърля на Клиента собственост на някой или всички техни елементи.

11.26.          Нищо в Договора или тези Общи условия не предоставя или ще се тълкува като предоставяне на Клиента на каквито и да било права (с изключение на Софтуерния лиценз) - каквито и да било авторски права, търговски тайни, технически данни, ноу-хау, лога, търговски марки, търговски наименования, CALLFLOW Марки или други права на собственост, притежавани, използвани или заявени, сега или в бъдеще от CALLFLOW или други дъщерни дружества и свързани лица. CALLFLOW си запазва всички тези права, но предоставя на Клиента неизключително право по време на Срока да използва Софтуера единствено за целите на Споразумението и единствено в съответствие с неговите указания за употреба, при условие че е призната собствеността на CALLFLOW.

11.27.          Клиентът не трябва да променя, премахва или скрива известията на CALLFLOW за марки, авторски права, права на собственост или търговска тайна върху Софтуера и Уеб сайта и право да добавя към Софтуера или Уеб сайта друга търговска марка или знак.

 

 

 1. ПРАВА ВЪРХУ ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ И МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

 

12.1.             По възлагане на Клиента, след заплащане на съответното възнаграждение и след получаване на потвърждение от страна на CALLFLOW, CALLFLOW може да интегрира в Софтуера: 1. музикални произведения, предоставени от Клиента, които да звучат като фон при провеждане на разговори чрез акаунта на Клиента в Софтуера; и/или 2. гласови съобщения, предоставени от Клиента, които да звучат при провеждане на разговори чрез акаунта на Клиента, наричани за краткост общо Произведенията.

12.2.            CALLFLOW има право да изисква от Клиента предоставянето на Произведенията във формат и с характеристики, които да са подходящи за интегрирането им в Софтуера за целите, за които е договорено ползването им. В случай, че Клиентът не предостави Произведенията съгласно изискванията на CALLFLOW, CALLFLOW не дължи изпълнение и не носи отговорност за изпълнение на задължението си за интегриране на Произведенията в Софтуера.

12.3.            CALLFLOW интегрира в Софтуера Произведенията в качеството и съдържанието, с които са му предоставени от Клиента. CALLFLOW не носи отговорност, ако качеството или съдържанието на Произведенията са незадоволителни. CALLFLOW не носи отговорност, а Клиентът е изцяло отговорен съдържанието на гласовите съобщения да отговаря на изискванията на приложимото законодателство и да включва изискуемата от закона информация при провеждането на разговорите чрез акаунта на Клиента, включително, но не само съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителите и т.н.

12.4.            С подписването на Договора, Клиентът декларира и гарантира, че предоставя на CALLFLOW само Произведения, които има право да ползва и да предоставя на CALLFLOW за ползване по начина, описан в настоящите Общи условия, като чрез интегрирането и възпроизвеждането на Произведенията в Софтуера не се засягат или нарушават авторски, сродни и/или други права на трети лица и/или законови разпоредби.

12.5.            С подписване на Договора, Клиентът предоставя на CALLFLOW неизключителното правото да използва за срока на Договора Произведенията, като ги обработва и интегрира с цел публичното им възпроизвеждане при разговори в акаунта на Клиента в Софтуера.

12.6.            В случай, че трето лица предяви претенции във връзка с авторски, сродни и/или други права във връзка с Произведенията или компетентен орган уведоми CALLFLOW за наличие на спор или нарушение на приложимото законодателство, CALLFLOW има право незабавно да прекрати възпроизвеждането на Произведенията в Софтуера, без да дължи обезщетения или връщане на суми на Клиента, като това няма да се счита за неизпълнение на задълженията на CALLFLOW.

12.7.            Страните се съгласяват, че CALLFLOW не носи никаква отговорност във връзка с ползването на Произведенията и няма задължение да проучва или да урежда правото на ползването и интегрирането на Произведенията в Софтуера. Цялата отговорност за ползването и възпроизвеждането на Произведенията е на Клиента. Клиентът декларира и се съгласява, че всички претенции на носителите на авторски, сродни и/или други права върху или във връзка с Произведенията следва да бъдат отправяни единствено към Клиента и Клиентът ще ги поеме за своя сметка.

12.8.            В случай че срещу CALLFLOW бъдат предявени каквито и да било претенции от трети лица във връзка с Произведенията или на CALLFLOW бъдат наложени имуществени или други санкции от държавни органи или CALLFLOW претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди във връзка с интегрирането на Произведенията във Софтуера, Клиентът се задължава незабавно след покана да обезщети CALLFLOW за всички такива санкции, претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, разумни адвокатски/юрисконсултски възнаграждения. Разпоредбата се прилага и след приключване изпълнението на Договора.

 

 1. ЗАПИС НА ГЛАСОВИ СЪОБЩЕНИЯ

 

13.1.             По възлагане на Клиента, след заплащане на съответното възнаграждение и след получаване на потвърждение от страна на CALLFLOW, CALLFLOW може да организира записа на гласови съобщения, които да бъдат интегрирани в Софтуера и да звучат при провеждане на разговори чрез акаунта на Клиента, наричани за краткост общо Гласови съобщения.

13.2.            Текстът и съдържанието на Гласовите съобщения се одобряват от Клиента, като Клиентът е изцяло отговорен съдържанието на гласовите съобщения да отговаря на изискванията на приложимото законодателство и да включва изискуемата от закона информация при провеждането на разговорите чрез акаунта на Клиента, включително, но не само съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на потребителите и т.н.

13.3.            В случай, че Клиентът не осигури одобрение на текста и съдържанието на Гласовите съобщения съгласно изискванията на CALLFLOW, CALLFLOW не дължи изпълнение и не носи отговорност за изпълнение на задължението си за запис и интегриране на Гласовите съобщения в Софтуера.

13.4.            С подписване на Договора Клиентът се съгласява, че получава неизключителното правото да използва за срока на Договора Гласовите съобщения единствено и само чрез интегрирането им от CALLFLOW в Софтуера с цел публичното им възпроизвеждане при разговори в акаунта на Клиента в Софтуера за срока на Договора. Клиентът не придобива каквито и да е други права върху Гласовите съобщения, няма право да получава или изисква записи на Гласовите съобщения на какъвто и да е носител или по какъвто и да е начин, няма право да ги ползва по друг начин, освен изрично описания по-горе, включително няма право да ги адаптира, променя или влага в други произведения, няма право да ги съхранява, разпространява, предоставя на трети лица или възпроизвежда публично сам или чрез трето лице.

13.5.            В случай че срещу CALLFLOW бъдат предявени каквито и да било претенции от трети лица във връзка с текста и съдържанието на Гласовите съобщения, одобрени от Клиента, или на CALLFLOW бъдат наложени имуществени или други санкции от държавни органи или CALLFLOW претърпи каквито и да е разходи, разноски и/или вреди във връзка с тях, Клиентът се задължава незабавно след покана да обезщети CALLFLOW за всички такива санкции, претенции, претърпени загуби и разноски, включително и съдебни разноски, разумни адвокатски/юрисконсултски възнаграждения. Разпоредбата се прилага и след приключване изпълнението на Договора.

 

 1. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

 

14.1.      Страните се задължават да третират информацията по Договора като търговска тайна с най-строга конфиденциалност, да не разпространяват и/или съобщават на трети лица каквато и да било информация по Договора и/или информация във връзка с изпълнение предмета на Договора. Клиентът се задължава да ограничи достъпа до информация по Договора само до тези свои служители, на които същата е необходима с оглед осъществяване предмета му, както и да гарантира, че всеки такъв служител спазва задълженията, посочени в настоящата клауза. Клиентът изцяло отговаря за всяко нарушение на задълженията за конфиденциалност на лицата, на които Клиентът е разкрил конфиденциална информация.

14.2.     Задължението по спазване на конфиденциалност не се отнася до информация, разкриването на която се изисква по закон или която е необходима за защита на законен интерес на страна по Договора пред компетентния съд, която е била във владение на получаващата страна преди разкриването, която е била обществено достояние по време на разкриването или става част от публичното пространство, без да нарушава задълженията за конфиденциалност, която е разкрита от трета страна без нарушение на задължението за конфиденциалност, дължимо на разкриващата страна или е разработена независимо от получаващата страна, която няма достъп до конфиденциалната информация.

14.3.     За конфиденциална ще се счита информация, свързана с организацията и търговската дейност на Страна по договора, включително финансова и счетоводна информация, описание на апаратура, софтуерни компоненти (програмни продукти), всякаква информация, свързана с Услугите, Софтуера, техни компонени, включително програмния код, данни за персонала, лични данни, инвентарни наличности, полезни модели, ноу-хау, технологични решения, както и случаи от практиката на Страните, с изключение на информацията, която Страната изрично е определила като неконфиденциална, на общоизвестни факти или на информация, която Страната сама е направила обществено достъпна (например чрез търговска реклама, изявления пред медиите, информация на публичния си уебсайт и др. под.). Конфиденциална се счита и всяка информация относно клиенти на Страните по настоящия Договор, която им е станала известна във връзка със съвместната им дейност, предмет на настоящия Договор.

14.4.     Информация относно съществените елементи на Договора, както и рекламни и други материали за публикация могат да бъдат разпространявани след постигане на взаимно писмено съгласие между Страните.

14.5.     Всяка Страна се задължава да не използва предоставената между Страните конфиденциална информация за цели, различни от уговорените в този Договор, да пази конфиденциалната информация строго поверителна и да не разкрива никаква част от нея на трети страни, освен ако в Договора е уговорено друго, или когато това се изисква за изпълнението на задълженията по Договор, както и да предприема необходимите мерки за предотвратяването на неразрешен достъп до предоставената между Страните конфиденциална информация.

14.6.     В случай на нарушаване на клаузите за конфиденциалност, виновната Страна дължи на изправната Страна обезщетение за причинените вреди.

 

 1. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

15.1.       Цените за предоставяне на Услугите от страна на CALLFLOW, дължима от Клиента, се определя в Договора, сключен между тях. Цената на Услугата може да включва еднократни и месечни такси.

15.2.      Цената за предоставяне на Услугите започва да се дължи от Клиента, считано от началната дата на предоставяне на съответната Услуга, удостоверено с приемо-предавателен протокол, с който същата е приета. Страните се споразумяват и Клиентът изрично се съгласява, че когато е започнал ползването на съответната Услуга, Услугата се счита приета и одобрена, независимо дали е подписан приемо-предавателен протокол, като Цената за предоставяне на Услугите се дължи от датата, на която Клиентът е започнал да използва съответната Услуга, дори когато Клиентът не е подписал приемо-предавателен протокол. Ползването на Услугите може да бъде удостоверено и чрез извлечение от системата на CALLFLOW.

15.3.      Клиентът дължи заплащане на еднократната инсталационна такса за съответната Услуга в срок до 5 работни дни от сключването на Договор. В случай, че Клиентът не заплати еднократната инсталационна такса, CALLFLOW има право да откаже предоставянето на каквито и да е Услуги по Договора, както и да прекрати Договора с уведомление до Клиента без да дължи предизвестие или обезщетение.

15.4.     Клиентът дължи заплащане на ежемесечна абонаментна такса от първо до десето число на текущия месец спрямо договорените цени в Договора. При забава в плащане на месечната такса след 20-то число на месеца, за който се отнася, CALLFLOW има право да спре Услугите, без да дължи на Клиента каквото и да е предизвестие или обезщетение. При забава в плащане на месечната такса след 30-то число на месеца, за който се отнася, CALLFLOW има право да прекрати Договора с Уведомление до Клиента, без да дължи каквото и да е предизвестие или обезщетение.

15.5.      Клиентът заплаща дължимите суми по банковата сметка на CALLFLOW, посочена в издадения документ за плащане (проформа фактура, фактура).

15.6.     Всички банкови такси и разноски са за сметка на Клиента.

15.7.     В случай на забава при плащане на дължимите от Клиента суми, Клиентът дължи на CALLFLOW неустойка за забава за всеки просрочен ден в размер на 0,2 % от дължимата сума, но не повече от сума, равна на размера на дължимата сума.

15.8.     (нова в сила от 08.02.2022 г.) Цените на предоставяните Услуги ще бъдат индексирани с индекса на потребителските цени в България, декември предходната година =100, публикуван от Българския национален статистически институт на https://www.nsi.bg/bg, считано от 1 януари 2023.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

16.1.      Договорът се прекратява:

1.       с изтичане на Срока на Договора;

2.     при прекратяване и обявяване в ликвидация на една от страните по договора или откриване на производство по несъстоятелност за Клиента;

3.     по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

4.     при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

5.     в случай на нарушение от страна на Клиента на Договора и/или Общите условия - с уведомление от CALLFLOW без да дължи предизвестие или обезщетение.

6.     с отправено писмено едномесечно предизвестие от едната до другата страна.

16.2.     В случай, че Клиентът прекрати предсрочно Договора без спазване на срока на едномесечното предизвестие, Клиентът дължи на CALLFLOW неустойка в размер на дължимото възнаграждение за един месечен абонамент.

16.3.     Ако CALLFLOW е получил цялата сума за Срока на Договора, но договорът е прекратен преди изтичането на Срока по причина, за която CALLFLOW не отговаря, CALLFLOW не дължи връщане на предплатени суми на Клиента.

16.4.     В случай че Договорът бъде прекратен от CALLFLOW поради неизпълнение на задълженията на Клиента, Клиентът дължи на CALLFLOW неустойка в размер на дължимото възнаграждение за срок от един месец.

16.5.     При прекратяване на Договора всички права на Клиента, свързани с ползване на Услугата, се прекратяват, като Клиентът не се освобождава от задълженията си да заплати на CALLFLOW всички дължими суми към датата на прекратяване.

16.6.     След прекратяване на Договора Софтуерът няма да бъде функционален и Клиентът няма право да предявява искове и претенции за каквито и да е щети или други обезщетения във връзка с прекратяването на функционалността на Софтуера.

16.7.     В случай на неоторизирано използване на Софтуера от Клиента, след като CALLFLOW прекрати Договора или достъпа на Клиента до Софтуера, Клиентът заплаща на CALLFLOW обезщетение в размер на общата годишна такса, определена в Договора. Това плащане се дължи, независимо от каквито и да било ограничения на отговорността, определени в Споразумението или тези Условия за ползване.

16.8.     Всяко прекратяване на Договора ще бъде окончателно. Клиентът няма право да поднови Договора, освен ако друго не е изрично договорено писмено от двете страни и CALLFLOW не дължи във връзка с прекратяването каквито и да е обезщетения на вреди или пропуснати ползи или други компенсации, свързани с изтичането на Срока или прекратяването на Споразумението.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

17.1.          Дейности по обработване на лични данни, при които Клиентът е Администратор на лични данни, а CALLFLOW - Обработващ лични данни

17.1.1.           Страните уточняват, че при предоставяне за ползване на Софтуера на Клиента, както и при осъществяване на хостинг услуги и поддръжка на Софтуера от страна на CALLFLOW, CALLFLOW извършва дейности по обработване на личните данни, въведени в Софтуера от Клиента, които включват съхранение и достъп. По отношение на тези обработвани лични данни Клиентът има качеството на Администратор на лични данни, а CALLFLOW - на Обработващ лични данни.

17.1.2.          Страните определят, че Обработващият извършва дейности по съхранение и има достъп до всички лични данни на субекти на данни, които са въведени в Софтуера от Клиента, за целите на хостинг и поддръжка на Софтуера съгласно Договора и настоящите Общи условия.

17.1.3.          Обработването на данните се извършва при стриктно спазване на изискванията на приложимото законодателство само за целите на изпълнение на Договора и предоставяне на Услугите от CALLFLOW на Клиента, както и за защитата на законните интереси на страните в случай на неизпълнение.

17.1.4.         Клиентът, в качеството му на Администратор на лични данни, е длъжен да осигури и обезпечи по време на обработването на лични данни от страна на Обработващия съществуването на действително и документално обосновано правно основание за обработването на личните данни, въведени в Софтуера от Клиента, от негови служители и представители, както и от всяко лице, на което Клиентът е предоставил достъп до Софтуера и Услугите. Правното основание за обработване може да е всяко от основанията, посочени в чл. 6, пар. 1 от Общия регламент за защита на данни.

17.1.5.          Администраторът на лични данни декларира и гарантира, че всички предоставени на Обработващия лични данни на физически лица са получени от тези лица и са предоставени за обработване от Администратора на лични данни на Обработващия по начин, съответстващ на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Общия регламент за защита на личните данни и са с вярно съдържание.

17.1.6.         Доколкото Администраторът определя всички аспекти на обработването на личните данни, страните се съгласяват, че Обработващият няма контрол върху личните данни освен за извършване на дейности по съхранение и получаване на достъп във връзка с поддръжка на Софтуера, поради което Обработващият не носи отговорност за спазване на законовите изисквания на Общия регламент за защита на данните и българското законодателство за каквито и да е други дейности, свързани с личните данни, включително не носи отговорност за начина, по който личните данни са събрани. Обработващият няма роля в процеса на вземане на решение за обработване на личните данни от Администратора, за какви цели е обработването и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Обработващия в този случай се ограничава до съобразяване с Договора, но Обработващият няма контрол и няма отговорност за личните данни, които Администраторът обработва.

17.1.7.         Обработващият има право да откаже да изпълни нареждане на Администратора, ако според него това нареждане нарушава Общия регламент за защита на данните или други разпоредби на ЕС или на държавите членки относно защитата на данни, като Обработващият следва да уведоми Администратора своевременно.

17.1.8.         CALLFLOW в качеството си на Обработващ лични данни:

а) обработва личните данни само по изрично или общо документирано нареждане на Администратора на лични данни, включително що се отнася до предаването на лични данни на трета държава или международна организация;

б) взема и прилага технически и организационни мерки за защита на личните данни, приложими за съответната категория лични данни съобразно нивото им на въздействие на тези данни, определено по силата на действащото българско законодателство, или съобразно други критерии и указания, които може да бъдат въведени в бъдеще от компетентен държавен орган;

в) съдейства на Администратора на лични данни за изпълнение на неговите задължения да отговори на искания за упражняване на права от субектите на данните, включително на правото на достъп до личните им данни, правото на възражение срещу обработването, правото на ограничаване или блокиране на обработването, правото да бъдат забравени, правото на коригиране и актуализация на личните им данни, и други;

г) осигурява достъп на Администратора на лични данни до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията му и позволява и допринася за извършването на всякакви проверки от страна на Администратора на лични данни или на определен от него за целта проверяващ;

д) обработва личните данни единствено и само за целите на предоставяне на Услугите, за които е сключен Договорът, и при съобразяване с евентуални специфични изисквания и инструкции от страна на Администратора на лични данни, целящи изпълнение на негови нормативни задължения;

е) има общото разрешение на Администратора да включва обработващи лични данни - подизпълнители, в операциите по обработване на лични данни, доколкото това е необходимо за предоставяне на Услугите, включително да включва и използва обработващи лични данни - подизпълнители, извън Европейския съюз. При обработване на лични данни на субекти на данни, които се намират в Европейския съюз, CALLFLOW ще използва единствено услугите на подизпълнители - подобработващи, установени в Европейския съюз. Лични данни на субекти на данни, които се намират в Европейския съюз, няма да се предават на трети страни - подобработващи, установени извън Европейския съюз.

ж) има разрешението на Администратора да осъществява предаване на данни на обработващи лични данни - подизпълнители, намиращи се извън Европейския съюз, което ще се извършва единствено във връзка с предоставянето на Услугите и в съответствие с глава V от Регламент (ЕС) 2016/679. Когато CALLFLOW включва обработващ лични данни - подизпълнител в съответствие с буква е) по-горе за извършване на конкретни дейности по обработване (от името на Администратора) и тези дейности по обработване включват предаване на лични данни на трета държава, CALLFLOW и обработващият лични данни - подизпълнител гарантират спазването на глава V от Регламент (ЕС) 2016/679, включително като използват стандартни договорни клаузи, приети от Комисията въз основа на член 46, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679, при условие че условията за използване на тези стандартни договорни клаузи са изпълнени.

С приемане на настоящите Общи условия Администраторът дава съгласие на Обработващия да използва в операциите по обработване на лични данни доставчиците на услуги - подизпълнители, посочени в списъка по-долу, а именно:

        За пренос на данни, интернет свързаност и гласови услуги Българска телекомуникационна компания ЕАД, Теленор България ЕАД, А1 България ЕАД, Вимобайл АД, Мобика ООД;

        За колокация на телекомуникационно оборудване Датикум АД, Телепоинт ООД;

        За техническа поддръжка - Бул Софтуер Солюшънс ЕООД;

        За наем на облачен сървър CONEXUM INC

Обработващият следва да уведомява Администратора за всяка планирана промяна в списъка.

17.1.9.         След изтичане на срока на Договора, Обработващият заличава при себе си личните данни и унищожава техните съществуващи копия, освен ако Договорът или правото на Европейския съюз или българското законодателство не изискват тяхното съхраняване за по-дълъг период.

17.1.10.       Обработващият гарантира пред Администратора на лични данни, че лицата от неговата структура, оправомощени да обработват лични данни, са поели ангажимент за поверителност чрез подписване на документ за конфиденциалност или са задължени по закон да спазват поверителност.

17.1.11.         В случай че субект на данни претърпи вреди от незаконосъобразно предоставени от Администратора лични данни, събрани от Администратора без правно основание или по други причини у Администратора, поради които обработването на лични данни от Обработващия може да се счете нарушение на правата на субект на лични данни, и Обработващият обезщети субекта за претърпените вреди, то Администраторът дължи на Обработващия неустойка в размер на цялата сума, платена от Обработващия на субекта на данните.

17.1.12.        В случай че на Обработващия бъде наложена глоба или друг вид санкция от компетентен държавен орган, свързана с незаконосъобразно обработване на лични данни, сторено от Обработващия вследствие на незаконосъобразно предоставени от Администратора лични данни, събрани от Администратора без правно основание или по други причини у Администратора, то Администраторът дължи на Обработващия неустойка в размер на стойността на цялата имуществена санкция, наложена и платена от Обработващия и/или в размер на стойността на вредата, понесена от Обработващия, вследствие на друга санкция.

17.1.13.        Всяка от Страните може да предоставя личните данни, предоставени от другата Страна, на лица, на които е възложила обработването на личните данни по организационни причини и/или за спазването на законово задължение (обработване и изпращане на кореспонденция, поддръжка на софтуер, контрол на достъпа, съхраняване на документи и др.), на одитори, на счетоводители, адвокати, както и на органи, институции и/или лица, в предвидените в нормативен акт случаи и към които тази страна се обръща за защита на своите права и законни интереси.

 

17.2.         Дейности по обработване на лични данни на Страните като Администратори на лични данни

17.2.1.          Всяка от Страните обработва лични данни относно свои служители, лица за контакт и представители, предоставени на другата Страна, във връзка с изпълнение на Договора и предоставяне на Услугите. Тези лични данни могат да включват имена, форма на представляване, позиция/функция, подпис, данни за контакт (електронен пощенски адрес, служебен телефонен номер и др.); информация, съдържаща се в документи, генерирани и/или предоставени в хода на и във връзка с изпълнението на Договора; информация, съдържаща се в кореспонденцията между Страните, свързана със сключването на или изпълнението на Договора и всякаква друга информация, предоставена или създадена в хода на изпълнение на задълженията им като лица, които са упълномощени да представляват, работят за или си сътрудничат с всяка от Страните във връзка с изпълнението на Договора.

17.2.2.         Всяка от Страните е администратор на лични данни по отношение на личните данни на своите служители, лица за контакт и представители, предоставени на другата Страна.

17.2.3.         Страните предоставят помежду си и всяка Страна обработва лични данни относно служители, лица за контакт и представители на другата Страна за следните цели: изпълнение на законови задължения, изпълнение на Договора и предоставяне на Услугите по него, осъществяване на комуникация във връзка с изпълнение на Договора.

17.2.4.        Личните данни на служителите, лицата за контакт и представителите на всяка от Страните ще се обработват за целия период от сключването до прекратяването на Договора и за минимум 5 (пет) години след прекратяването му, след който срок всяка от Страните се задължава да заличи личните данни на служителите, лицата за контакт и представителите на другата Страна.

17.2.5.         Личните данни на служителите, лицата за контакт и представителите на всяка от Страните могат да бъдат обработвани и за по-дълъг срок от посочения 5-годишен срок, ако това е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции (например при възникнал правен спор или друго производство до окончателното му приключване пред всички инстанции) или ако действащото законодателство предвижда обработване на данните за по-дълъг срок.

17.2.6.        Всяка от Страните се задължава да информира надлежно служителите си, лицата за контакт и представителите си за предоставянето на личните им данни на другата Страна за целите на Договора и за правата им, предоставени им по приложимото законодателство за защита на личните данни, както и да гарантира правно основание за предвиденото в Договора обработване на лични данни от всяка от Страните.

 

 1. ФОРС МАЖОР

 

18.1.      Страните не носят отговорност за неизпълнение на техни задължения по Договора, настъпило в резултат на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет или в електронните съобщителни мрежи или в предоставянето на услуги извън контрола на CALLFLOW, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на Софтуера и Услугите.

18.2.     В случай, че са изпълнени изискванията на предходната точка, никоя от Страните няма да носи отговорност пред другата за неизпълнение на задълженията си по Договора по време на период, в който такова изпълнение е забавено или възпрепятствано от обстоятелства извън нейния контрол, които включват, без да се ограничават до, пожар, наводнение, война, ембарго, стачка, бунт, невъзможност за осигуряване на материали и транспортни съоръжения, прекъсване на електроснабдяването, срив в интернет, непредоставяне на услуги, извън контрола на страните (електроснабдяване, електронни съобщителни услуги и др. под.) или намеса на държавен орган, като във всеки от случаите не нарушава договора по друг начин (форсмажор).

18.3.     Страна, която претърпи форсмажор, не се счита за нарушила договора, в случай, че: а) своевременно уведоми другата Страна за характера и мащабите на събитието, представляващо форсмажор, и б) е положила всички възможни усилия да предотврати настъпването на събитието, представляващо форсмажор и да сведе последиците от него за другата страна до минимум.

18.4.     Ако изпълнението на задълженията на засегнатата от форсмажор Страна е отложено или възпрепятствано за повече от 60 дни, страната, засегната от невъзможността на другата страна да изпълнява задълженията си, има право незабавно да прекрати настоящия договор с писмено уведомление.

18.5.     Спиране на изпълнението на задълженията при такива обстоятелства не е приложимо по отношение на забавени плащания на суми, които са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.

 

 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

19.1.      Приложимо право е българското.

19.2.     Всички спорове, породени от индивидуалните договори за предоставяне на Облачни услуги и настоящите Общи условия или отнасящи се до тях, се уреждат между страните чрез преговори, а в случай, че не могат да бъдат доброволно уредени ще бъдат отнасяни за решаване от компетентния български съд в гр. София.

19.3.     Страните по Договора следва да отправят всички уведомления помежду си само в писмена форма на посочените от страните в Договора адреси, включително и по електронна поща. Ако някоя от страните не уведоми своевременно другата страна за промяна на адреса си по договора, счита се, че съобщенията, изпратени на обявения досегашен адрес са надлежно получени.

19.4.     Всички известия във връзка с Договора следва да бъдат доставени с куриер, с регистрирана поща или по електронна поща. Известията, изпратени по електронна поща, се считат за доставени, ако адресатът е отговорил на уведомлението или е потвърдил получаването му. Писмените съобщения се считат за получени от страните, ако са достигнали до посочения от тях адрес.

19.5.     Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на Договора или Общите условия няма да води до недействителност на целия Договор и/или Общите условия.