ЛИЧНИ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Тази политика за поверителност има за цел да ви помогне да разберете какви лични данни събираме, защо ги събираме и какво правим с тях. Моля, отделете време, за да прочетете нашата политика за защита на личните данни внимателно. Искаме да сте наясно как използваме вашата информация и начините, по които можете да упражните правата си. Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.callflowlab.com, мобилното приложение или използвате нашите услуги и не важи за други сайтове или услуги, които не притежаваме и не контролираме.

КОИ СМЕ НИЕ


Дружеството, предоставящо ви услуги чрез този уебсайт в качеството на Администратор на лични данни е „Прайс Интернешънъл“ ЕООД, ЕИК 131194611, адрес на управление: София, Младост, бул. „Цариградско шосе“ 135, ет. 1, представлявано от управителя Мартин Иванов Кокалов. Длъжностно лице по защита на личните данни: Станислава Александрова Бинева, адрес: България, гр. София, п.к. 1784, ул. Магнаурска школа 11, ет. 3, офис 304, email: dpo@callflowlab.com, тел.: +359 879 27 10 08. Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим непрекъснато, за да запазим данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени. Въпреки това, за да можете да използвате нашите услуги и да закупувате нашите продукти, трябва да обработваме някои лични данни. Като използвате някоя от нашите услуги и / или регистрирате профил, вие приемате, че сте прочели и разбрали тази Политика за защита на лични данни, както и нашата политика за ползване на бисквитки.

ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И КАК ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ


Ние събираме лични данни, само с цел осъществяване на нашата дейност и обработваме личните данни само по законоустановени причини. Не продаваме и не разпространяваме по друг начин вашите лични данни. Можем да ги споделяме с нашите избрани подизпълнители, само когато това е необходимо за предоставянето на нашите услуги, както е изрично описано по-долу. Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: име и фамилия, адрес на електронна поща, телефонен номер, водещи интереси. Тези данни са ни необходими, за да можем да идентифицираме лицето като наш потенциален клиент и да му предложим съответните услуги, подбрани и специфицирани за него. Адрес на електронна поща и телефонен номер са ни необходими, за да се свържем с вас в отговор на вашите запитвания и искания, за предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете. Бихме искали да използваме адреса на електронната ви поща и телефонния ви номер, за да ви изпращаме информация за нашите услуги, промоции, отстъпки и бонуси, които можете да ползвате. Това ще направим, само ако ни дадете вашето съгласие да получавате тази информация:
  • По имейл;
  • Чрез смс;
  • По телефон;
  • По всички горепосочени начини.
Вашето съгласие е доброволно и няма да ви откажем нашите услуги, ако не ни го предоставите. Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги на трета страна. Можете да оттеглите съгласието си за получаване на тази информация по всяко време като пишете на длъжностното лице по защита на данните по всеки удобен за вас начин: чрез писмо, електронна поща или подаване на молба на място.

МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ


Ние обработваме и използваме само данни, които нашите клиенти са ни предоставили доброволно. Това означава, че всяко лице носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като ние нямаме практическа възможност да контролираме дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо, всяко лице носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на данните на физическите лица, представляващи клиентите-юридически лица.

МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ


Ние сме предприели широк кръг от технически и организационни мерки за защита на вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка. Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяне на услугите ни. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин. Нашият персонал е длъжен да обработва личните данни съгласно изискванията за законосъобразност, поверителност, етиката и подходящото използване на данните.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ


За предоставяне на качествени услуги, сме ангажирали доставчици на услуги – обработващи, внимателно подбрани според капацитета им за защита и обработка на лични данни. Без тях осъществяването на нашите услуги няма да е възможно. Ползваме само подизпълнители – професионалисти в съответната област, чрез които осигуряваме допълнителна сигурност на вашите данни и на които предоставяме само информация, необходима им за изпълнение на възложените им дейности, включително:
  • За пренос на данни, интернет свързаност и гласови услуги – Българска телекомуникационна компания ЕАД, Теленор България ЕАД, А1 България ЕАД;
  • За колокация на телекомуникационно оборудване – Датикум АД, Телепоинт ООД.
В други случаи, когато това се изисква от закон или договор, данните ви може да бъдат предоставени във връзка със счетоводно или правно обработване, извършване на плащания, събиране на вземания и др., като в тези случаи данните се обработват за нас само въз основа на нашите изрични указания и инструкции и в съответствие с нашата политика за защита на личните данни с необходимата грижа и сигурност. Не предоставяме личните ви данни на трети страни без законово или договорно основание, не ги продаваме и не ги разпространяваме по друг начин.

МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА


Ние предоставяме услуги и позволяваме нашия уебсайт да бъде използван само от лица над 18-годишна възраст. Ако сте на възраст под 18 години, моля, потърсете помощ от лице на възраст най-малко 18 години, за да използвате нашите услуги. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще го изтрием, освен ако не сме законово задължени да съхраняваме такива данни. Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ И ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИТЕ


По принцип обработваме данни, докато клиентът използва услугите ни и до 5 години след това, за да предотвратим загубата на данни, ценни за клиента и с цел улесняване на комуникацията и асистиране на лицата във всеки период на ползване на услугите ни.

ВАШИТЕ ПРАВА


Имате право да поискате копие от личните си данни по всяко време, да проверите точността на съхраняваната информация, да коригирате или актуализирате тази информация, да поискате личната ви информация да бъде изтрита, ако са налице основания за това, както е описано по-долу. Освен това имате право да се оплачете, когато правата ви за защита на личните данни са били нарушени. По-долу сме посочили подробно описание на правата ви като субекти на лични данни: – имате право да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. – имате право да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора. Може да ви бъде отказано да заличим личните ви данни по следните причини: упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на наше правно задължение или за изпълнението на задача от обществен интерес, или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. – имате право да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни. – имате право да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това, например: оспорите точността на личните данни, за срок, който ни позволява да провери точността на личните данни; обработването е неправомерно, но вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено; не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции; възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните ни основания имат преимущество пред вашите интереси. – имате право да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин – имате право да направите пред длъжностното лице по защита на данните възражение срещу такова обработване на вашите лични данни, ако са налице основания за това. Можете да адресирате всички искания до длъжностното лице по защита на личните данни. За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, за да установим самоличността ви. Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем: 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или 2. да откажем да предприеме действия по искането. Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

НАДЗОРЕН ОРГАН


Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, можете да подадете жалба до надзорния орган на България, който е Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg. Също така можете да подадете жалбата си в страната, в която живеете, в работното си място или в мястото, където смятате, че нарушаваме правата си.

Свържете се с нас

Попълнете формата или се обадете на един от нашите телефони.

За запитвания

За техническа поддръжка

Централен офис

Региони 1+2
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати
Австрия
Хърватия
Гърция
Люксембург
Нова Зеландия
Норвегия
Пуерто Рико
Испания
Регион 1
България
Канада
Дания
Франция
Германия
Ирландия
Италия
Литва
Холандия
Португалия
Румъния
Словакия
Швеция
Швеция
Великобритания
Съединени щати

Благодарим ви. Наш представител ще се свърже с Вас в рамките на следващия работен ден.